دستگاه تست سایکل

دستگاه تست سایکل شیر اجاق گاز جهت تست دوام شیر اجاق با قابلیت کارکرد در دماهای صفر، بیست و شصت درجه. مطابق استاندارد‌های:

1) Inso 4512

2) Inso 10227

3) Inso 10325-1-1

دستگاه تست سایکل

Humidity cabinet

It is constructed in compliance with IEC 60335-1, IEC 60065, 60950

دستگاه تست محفظه رطوبت

محفظه رطوبت جهت قرار دادن وسایل برای سنجش ساختار وسیله در مقابل نفوذ رطوبت و آزمون‌های ایمنی برقی و نشت جریان بعد از رطوبت. مطابق با استانداردهای:

IEC60068-2-75 – inso 1562

دامنه کاربرد:

ISIRI 1562-1 / ISIRI 635-1 / ISIRI 4549-1 / ISIRI 462 / …

دستگاه تست محفظه رطوبت

دستگاه تست نشتی به روش حجمی

دستگاه تست سلامت مدارات گاز مطابق با استانداردهای:

1) Inso 4512

2) Inso 17646

3) Inso 13750

4) Inso 10325-1-1

دستگاه تست نشتی به روش حجمی

High voltage eqiupments

the insulation is subjected to a voltage having a frequency of 50 Hz or 60 Hz for 1 min in accordance with IEC 61180-1.

دستگاه آزمون استقامت الکتریکی (High Voltage)

دستگاه اعمال ولتاژهای بالا جهت بررسی میزان استقامت الکتریکی عایق بندی وسایل.

دستگاه آزمون استقامت الکتریکی

TEST CORNER

The Black Test Corner is used for the measurement of the temperature radiated by different equipment during the tests from heating and abnormal operation.

دستگاه کنج آزمون

کنج آزمون ساخته شده از تخته های چوبی سنسور گذاری شده همراه با سیستم داده برداری دما. مطابق با استاندارد inso 10325-1-1

دستگاه کنج آزمون

دستگاه تست مدارات گاز

جهت تست سلامت مدارات گاز به روش دیجیتال با قابلیت تنظیم از 0 تا 400 میلی بار.

دستگاه تست مدارات گاز

دستگاه تست مگنت و ترموکوپل

جهت تست عملکرد ترموکوپل و مگنت ترموکوپل مطابق استانداردهای:

1) Inso 4512
2) Inso 10325-1-1

دستگاه تست مگنت و ترموکوپل

Test probe B of IEC 61032

The requirement of 8.1 applies for all positions of the appliance when it is operated as in normal use, and after the removal of detachable parts. Test probe B of IEC 61032 is applied with a force not exceeding 1 N

پروب آزمون B همراه با آشکار ساز قسمتهای برقدار

انگشتک آزمون برای تشخیص قسمتهای در دسترس و برقدار طراحی شده مطابق استاندارد 10432-1
دامنه کاربرد:
div>ISIRI 1562-1 / ISIRI 635-1 / ISIRI 4549-1 / ISIRI 462 / ISIRI 4232 / …

پروب آزمون B همراه با آشکار ساز قسمتهای برقدار

Inclined Plane Tester Device For Stability Test

This device is designed and manufactured in accordance with the IEC60335-1 clause 20.1.It is used to test the stability of an apparatus that requires a surface in order to work.The device consists of a surface and an angle adjusting device, with angles 0~15° adjustable.

سطح شیب دار برای آزمون پایداری

مطابق جدول پ 1 استاندارد 1-1-10325

سطح شیب دار برای آزمون پایداری

PANS for testing on GAS BURNERS

ظروف آزمون راندمان

از سطح شیب دار برای بررسی آزمون پایداری وسایل به جز وسایل نصب ثابت و دستی طبق بند 20-1 استاندارد ملی 1562-1 استفاده می شود.

ظروف آزمون راندمان مطابق جدول پ 1 استاندارد 1-1-10325

PENDULUM for testing the draught resistance of hotplate burners

پاندول آزمون مقاومت جریان هوا مشعل های صفحه مشعل

مطابق استاندارد ۱۰۳۲۵.۱.۱

پاندول آزمون مقاومت جریان هوا مشعل های صفحه مشعل

Device for verification of combustion of all the burners together

دستگاه بررسی احتراق همزمان تمام مشعل‌های صفحه مشعل هود نمونه برداری

مطابق با استاندارد 1-1-10325

دستگاه بررسی احتراق همزمان تمام مشعل‌های صفحه مشعل هود نمونه برداری

COMBUSTION test device of EACH BURNERS

وسیله نمونه برداری محصولات احتراق

مطابق استاندارد 1-1-10325

وسیله نمونه برداری محصولات احتراق

Multi tester

with variable for voltage regulate in during test
power meter for power & current measurement
leakage current tester
electric strength tester
continuity tester

دستگاه مولتی تستر

مجهز به واریابل جهت تنظیم ولتاژ در حین آزمون
پاورمتر با قبلیت اندازه گیری توان ورودی و جریان
دستگاه اندازه گیری جریان نشت الکتریکی
دستگاه آزمون استقامت الکتریکی
دستگاه اندازه گیری مقاومت اتصال زمین (ارت)

دستگاه مولتی تستر