نظر به این که شناسایی نیازها، کاهش میزان نارضایتی‌های احتمالی و در نهایت جلب رضایت هرچه‌ بیشتر مشتریان از اهداف اساسی این سازمان می‌باشد، لذا خواهشمند است با توجه به ماهیت عبارات ذیل و درج امتیاز عملکرد این شرکت، نظرات سازنده‌ی خود را جهت پیگیری‌های لازم اعلام فرمایید. بی‌تردید بهره‌گیری از نظرات شما در بهبود کیفیت خدمات این شرکت تأثیرگذار خواهد بود.

نظرسنجی آزمایشگاه

❑ کیفیت (Q)

1. وجود دانش فنی کافی خدمات ارائه شده:
2. میزان اطمینان از صحت و دقت نتایج آزمون:
3. پاسخگوئی به مشکلات خدمات ارائه شده:

❑ مدیریت (M)

1. دسترسی آسان به پرسنل کلیدی شرکت:
2. نحوه برخورد کارکنان با نیاز مشتریان:
3. دیدگاه مدیریت شرکت به تامین نیاز مشتریان:
4. ارزیابی کلی شرکت نسبت به رقبا:

لطفا پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را در این قسمت درج نمایید: