خواهشمند است به منظور ارزیابی و ارتقای کیفیت دوره های آموزشی نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام نموده و ما را در تحقق اهداف شرکت یاری فرمایید.

نظرسنجی آموزش

❑ شاخص محتوا

1. تشریح سرفصل دروس و اهداف کلی دوره در ابتدای اجرای دوره:
2. کاربردی بودن مطالب و ارتباط دوره با شغل:
3. تناسب جزوات و منابع آموزشی ارائه شده:
4. کافی بودن مدت زمان آموزش:
5. تازگی و به روز بودن مطالب دوره:

❑ شاخص مدرس

1. توانایی استاد در انتقال و ارائه مطالب:
2. تخصص و تسلط استاد:
3. نظم و پیوستگی در ارائه مطالب:
4. علاقه و حوصله استاد جهت پاسخگویی به سوالات:
5. ایجاد انگیزش و مشارکت دادن فراگیر در مباحث دوره:
6. میزان استفاده استاد از وسایل کمک آموزشی:
7. وقت شناسی استاد:
8. رعایت احترام و رفتار اجتماعی استاد:

❑ شاخص سازماندهی

1. نظم دوره مطابق با برنامه:
2. اطلاع رسانی در مورد دوره:
3. تناسب فضای آموزشی با نوع دوره و تعداد شرکت کنندگان:
4. تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی:
5. نحوه پذیرایی و ارائه خدمات آموزشی:
6. شرایط محیطی (نور، تهویه، میز و صندلی و ...):
7. همکاری و نحوه برخورد مسئولین اجرایی دوره:
تاریخ برگزاری

لطفا پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را در این قسمت درج نمایید: