شرکت مهندسی آرپان پژوهش آروین با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش سطح رضایت مشتریان و ایجاد تعاملی سازنده خواهشمند است با پاسخ به موارد ذیل، ما را در تحقق بخشیدن به هدف مذکور یاری رسانید.

* خواهشمند است نوع فراورده و تاریخ بازرسی و نمونه برداری را مرقوم فرمایید:

نظرسنجی بازرسی

1. چه خدمتی انجام شده است؟
2. نحوه برخورد کارشناسان بازرسی با مشتریان:
3. در دسترس بودن مدیریت بازرسی در صورت نیاز:
4. سطح علمی و دانش کارشناسان بازرسی:
5. زمان انجام کار:
6. نحوه تسویه حساب امور مالی:
7. کیفیت، اعتبار و شفاف بودن گزارش بازرسی:
8. انتقاد پذیری و رسیدگی به اعتراضات و شکایات:
تاریخ نظرسنجی
تاریخ بازرسی و نمونه برداری(Required)

لطفا پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را در این قسمت درج نمایید: